This is Lite Plone Theme

MOLOC

Projekt „Low carbon urban morphology. New urban morphologies, new governances, new challenges for cities in energy transition” – akronim „MOLOC” („Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej. Nowe morfologie przestrzeni miejskiej, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej”)

 moloc.jpg 

Celem projektu MOLOC jest opracowanie nowego podejścia do rozwoju miasta, łączącego w sobie jakość życia i efektywność energetyczną. Projekt jest skierowany na identyfikację czynników hamujących wpływ polityk lokalnych i działań podejmowanych przez miasta, tak aby przełamać bariery i zmienić morfologie miejskie w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.
Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg Europa (Priorytet 3 – Gospodarka Niskoemisyjna) i jest finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
 
Partnerzy Projektu:
    1. Miasto Lille (FR) – koordynator projektu
    2. Miasto Turyn (IT)
    3. Główny Instytut Górnictwa, przy współpracy Miasta Katowice (PL)
    4. Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg (DE)
    5. Suczawa (RU)
    6. Stowarzyszenie Europejska Sieć „Energie Cities” – partner doradczy (FR)

Polskie działania w ramach projektu MOLOC koncentrują się na międzyregionalnym pogłębianiu wiedzy związanej z wdrażaniem strategii niskoemisyjnych w miastach. Celem działań w projekcie „MOLOC” będzie opracowanie modelowego systemu oceny i monitorowania przedsięwzięć związanych z wdrażaniem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice” (PGN), w tym przede wszystkim opracowania wielowariantowej analizy oraz optymalnych wytycznych na potrzeby realizacji zadania KTW 003 „System monitoringu nośników energii i wody wraz z przebudową źródeł zasilania w energię cieplną wraz z automatyką czasowopogodową w wybranych obiektach miasta Katowice ” (zaplanowanym do wdrożenia po 2020 r.), który powiązany jest funkcjonalnie z kilkoma innymi zadaniami zapisanymi w PGN.