This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - wyłożenie do publicznego wglądu

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - wyłożenie do publicznego wglądu

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220) Prezydent Miasta Katowice zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice”.
Kiedy 2017-11-15 00:00 do
2017-12-06 23:55
Gdzie Katowice
Dodaj wydarzenie do kalendarza vCal
iCal

Z projektem dokumentu można zapoznać się w dniach od 15.11.2017 r. do 06.12.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Katowice - Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Rynek 1,  40-003 Katowice, w godz. od 7:30 do 15:30 w pokoju 206 oraz na stronie internetowej www.katowice.energiaisrodowisko.pl

W wymienionym okresie, zgodnie z art. 19 ust. 7 ww. ustawy, osobom i jednostkom organizacyjnym zainteresowanym zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy przysługuje prawo zgłaszania wniosków, zastrzeżeń i uwag do projektu założeń. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej, pod adresem:

Urząd Miasta Katowice; ul. Młyńska 4; 40-035 Katowice

- ustnie do protokołu,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail: ks@katowice.eu

Wniosek powinien zawierać nazwisko oraz imię (lub nazwę) i adres wnioskodawcy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Katowice.

______________________________________________________________

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice

 

Projekt dokumentu wraz z załącznikami:

Dokument główny

Załącznik nr 1 - wykaz obiektów użyteczności publicznej

Załącznik nr 2 - mapa systemów - Tauron Ciepło Sp. z o. o.

Załącznik nr 3 - mapa systemów - ZGC SUM

Załącznik nr 4 - mapa systemów - Tauron Dystrybucja S. A.

Załącznik nr 5 - stacje trafo - Tauron Dystrybucja S. A.

Załącznik nr 6 - stacje trafo - PKP Energetyka S.A.

Załącznik nr 7 - wykaz zadań - Tauron Dystrybucja S. A.

Załącznik nr 8 - pisma gmin ościennych