This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Energia w Twoim mieście / Energia elektryczna

Energia elektryczna

Właścicielami poszczególnych elementów systemu elektroenergetycznego na obszarze miasta Katowice są następujące przedsiębiorstwa elektroenergetyczne:

  • Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Południe sp. z o.o. (właściciel i eksploatator stacji i linii elektroenergetycznych najwyższych napięć),
  • Tauron Dystrybucja S.A (operator systemu dystrybucyjnego w zakresie linii 110kV),
  • PKP Energetyka,
  • Elektrownia Chorzów S.A.

  

Na terenie miasta Katowice występują elementy infrastruktury elektroenergetycznej najwyższych napięć, będących w posiadaniu i eksploatacji spółki PSE Południe S.A. W północnej części miasta zlokalizowana jest stacja elektroenergetyczna transformująca napięcie z poziomu 220kV na 110kV, jest to stacja GPZ Katowice. Do stacji tej doprowadzona jest linia najwyższego napięcia – 220kV, o relacji Łagisza-Katowice. Ponadto przez teren miasta przebiegają inne linie najwyższego napięcia, również o napięciu 220kV, relacji Łagisza – Byczyna – Halemba oraz Katowice – Kopanina.

Dodatkowo miasto Katowice jest zasilane ze stacji WN/SN zlokalizowanych poza granicami miasta Stacje te wyszczególniono poniżej:

  • Stacja 110/20 kV Reta (RET) – znajdująca się na terenie miasta Mikołowa,
  • Stacja 110/20 kV Tychy (TMI) – znajdująca się na terenie miasta Tychy.

Aktualnie na terenie miasta Katowice pracuje 1 301 stacji transformatorowych.

Obecny system energetyczny w pełni pokrywa zapotrzebowanie miasta Katowice na energię elektryczną. Zwiększenie niezawodności dostaw energii, zapewnienie odpowiednich parametrów jakościowych oraz skrócenie czasu przerw w dostawach TAURON Dystrybucja S.A prowadzi poprzez sukcesywną modernizację układu zasilania sieci dystrybucyjnej średniego napięcia, budowę nowych stacji transformatorowych, modernizację linii niskiego napięcia oraz tworzenie optymalnego układu pracy całej sieci uwzględniającego wzajemną rezerwację stacji w stanach awaryjnych.

Łączne zapotrzebowanie energii elektrycznej na terenie miasta Katowice:

 

Z kolei ilość odbiorców na terenie miasta Katowice zobrazowano poniżej:

Źródło:

  • Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice, 2014, FEWE
  • Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice, 2014, Energo-Projekt SA.