This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Założenia do planu zaopatrzenia w nośniki energii dla miasta Katowice - wyłożenie do publicznego wglądu

Założenia do planu zaopatrzenia w nośniki energii dla miasta Katowice - wyłożenie do publicznego wglądu

Prezydent Miasta Katowice zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice”
Kiedy 2014-08-25 07:30 do
2014-09-14 15:30
Gdzie Katowice, ul. Rynek 1
Dodaj wydarzenie do kalendarza vCal
iCal

Z projektem dokumentu można zapoznać się w dniach od 25.08.2014 r. do 14.09.2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta Katowice - Wydział Budynków i Dróg, ul. Rynek 1, 40-003 Katowice, w godz. od 7:30 do 15:30 w pokoju 206 oraz na stronie internetowej www.energiaisrodowisko.pl. w zakładce "ENERGIA W TWOIM MIEŚCIE".

 

 

logo_KTW

 

W wymienionym okresie, zgodnie z art. 19 ust. 7 ww. ustawy, osobom i jednostkom organizacyjnym zainteresowanym zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy przysługuje prawo zgłaszania wniosków, zastrzeżeń i uwag do projektu założeń. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej, pod adresem:
Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-035 Katowice
- ustnie do protokołu,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail:
Urzad_Miasta@katowice.eu
Wniosek powinien zawierać nazwisko oraz imię (lub nazwę) i adres wnioskodawcy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Katowice.

____________________________________________________________________________________________________

Jednocześnie Prezydent Miasta Katowice podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Katowice”.

 

OBWIESZCZENIE - wyłożenie do publicznego wglądu

OBWIESZCZENIE - odstąpienie od OOŚ