This is Lite Plone Theme

AWAIR

Miasto Katowice pełni rolę partnera w projekcie pn. Environmental integrated, multilevel knowledge and approaches to counteract critical AIR pollution events, improving vulnerable citizens quality of life in Central Europe Functional Urban Areas; Zintegrowana, wielopoziomowa wiedza i podejście w celu przeciwdziałania krytycznym zjawiskom związanym z zanieczyszczeniem powietrza, poprawa jakości życia obywateli w Funkcjonalnych Obszarach Miejskich w Europie Środkowej ; akronim: AWAIR.

 

AWAIR.jpg

 

Idea projektu dotyczy problemu zanieczyszczenia powietrza (smogu) na terenach silnie zurbanizowanych i tak zwanych funkcjonalnych obszarach miejskich (Functional Urban Areas - FUAs), oraz ich wływu na zdrowie mieszkańców (główne grupy najbardziej dotknięte to dzieci, osoby starsze czy osoby cierpiące na choroby układu oddechowego i krążenia). Projekt koncentruje się na rozwiązaniach systemowych i organizacyjnych, z punktu widzenia kontroli zjawiska, planowania działań naprawczych i prewencyjnych w skali makro (miasto + obszar metropolitarny FUAs) i mikro (na poziomie ulicy).

Rezultatem projektu ma być opracowanie planu dot. zmniejszenia wpłwu zanieczyszczenia powietrza i smogu na życie mieszkańców. Przewidziane są również działania pilotażowe w Mieście Katowice w zakresie instalacji czujników pomiaru zanieczyszenia powietrza w budynkach użyteczności publicznej. Projekt będzie obejmował również wymianę doświadczeń na poziomie międzynarodowym.

Partnerzy w projekcie:

Lider projektu - Regionalna Agencja Zapobiegania, Środowiska i Energii z regionu Emilia Romagna (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energiadell'Emilia-Romagna), Włochy

Główni partnerzy: Narodowe Międzyuczelniane Konsorcjum na rzecz Nauk o Środowisku (Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali, Włochy) Miasto Parma (Włochy), Miasto Budapeszt – Dzielnica Zuglo (Węgry), Miasto Katowice, Główny Instytut Górnictwa, Miasto Graz (Austria), Niemieckie Centrum Badawcze na rzecz Zdrowia i Środowiska (Helmholtz Zentrum München – Deutsches Forschungsz entrum für Umwelt und Gesundheit, Niemcy) 

Okres realizacji: 36 miesięcy, 01.07.2017 - 30.06.2020 

Całościowy budżet projektu wynosi 1.951.729,50 €.

Budżet Miasta Katowice wynosi 295.525,00 € - 85 % to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tj. 251.196,25 €, natomiast wkład Miasta Katowice wynosi 44.328,75 €.


http://www.interreg-central.eu/Content.Node/AWAIR.html

Opracowania wykonane na potrzeby realizacji projektu AWAIR:

__________

>>> Zanieczyszczenie powietrza - KATOWICE <<<

__________

>>> Indywidualna analiza miejskiego obszaru funkcjonalnego dla Katowic pod kątem jakości powietrza <<<

__________

>>> Zdefiniowanie kluczowych elementów poszczególnych funkcjonalnych obszarów miejskich <<<

__________

>>> Poprawa jakości powietrza w Katowicach - Opis działań <<<

__________