This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej - KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej - KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działając na podstawie Umowy z Ministrem Gospodarki, ogłasza konkurs projektów w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej - KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013
Kiedy 2013-09-02 07:30 do
2013-12-31 15:30
Gdzie Warszawa, ul. Konstruktorska 3A
Dodaj wydarzenie do kalendarza vCal
iCal

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 31.12.2013 r. o godz. 15:30. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Dla wniosków przesyłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

nfos_logo

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 9.3;
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej:

  • Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty zgodne z celami ww. działania określonymi w punkcie 12 Szczegółowego opisu projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tzn.: sporządzanie/aktualizowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach.
  • Wsparcie udzielane będzie na działania nieinwestycyjne: opracowanie, bądź aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy/związku gmin wraz ze stworzeniem w gminie bazy danych pozwalającej na ocenę gospodarki energią w gminie oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych, szkolenia dla pracowników gmin na temat problematyki związanej z tworzeniem i wdrażaniem planów gospodarki niskoemisyjnej, a także informowanie i promocja zapisów wynikających z planów.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 9.3; Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej:

  • Uprawnionymi do składania wniosków są jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy – związki, stowarzyszenia i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.3; Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej:

  • W ramach niniejszej rundy aplikacyjnej na dofinansowanie projektów przewidziano kwotę 10,0 mln PLN ze środków Funduszu Spójności. Pomoc finansowa udzielana w ramach 9.3 dostępna będzie na terenie całego kraju.

Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie: nie dotyczy

  • Poziom dofinansowania projektów wynosi 85% wydatków kwalifikowanych. Szczegółowe informacje na temat zasad ubiegania się o dofinansowanie znajdują się w Regulaminie konkursu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

  • Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. Ocena będzie kończona sukcesywnie.

Warunkiem udzielenia dofinansowania dla projektów wyłonionych w ramach konkursu jest akceptacja zmiany Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Komisję Europejską.

_________________________________________________________________________________________

Wiecej informacji na stronie: http://pois.nfosigw.gov.pl/pois-9-priorytet/ogloszenie-o-naborze-wnioskow/w-ramach-dzialania-93---konkurs-2/