This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Prejekty PEPESEC i SEC-BENCH zakończone

Prejekty PEPESEC i SEC-BENCH zakończone


iee_logo


sec-bench_1  pepesec_logo


Miasto Katowice, we współpracy z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach, zakończyło realizację (czerwiec 2010 r.) dwóch międzynarodowych projektów Unii Europejskiej w programie Intelligent Energy Europe IEE/EU związanych bezpośrednio z planowaniem energetycznym, zarządzaniem energią i monitorowaniem zmian w zakresie zaopatrzenia w energię:

PEPESEC – Partnerstwo w planowaniu energetycznym narzędziem kreowania zrównoważonej gospodarki energetycznej na poziomie lokalnym (Partnership Energy Planning as a tool for realising European Sustainable Energy Communities) - http://www.pepesec.eu/

SEC-BENCH – Miasta/gminy zrównoważonej energii – Benchmarking Wskaźników Energii i Ochrony Klimatu Ziemi na stronach internetowych (Sustainable Energy Communities – Benchmarking of Energy and Climate Performance Indicators on the Web) - 
http://www.sec-bench.eu/


W ramach obu projektów zrealizowano następujące zadania:

I. Projekt SEC – BENCH:

1. Opracowanie dokumentu „Wizja i strategia rozwoju systemów energetycznych miasta Katowice” (grudzień 2009 r.) - opis uwarunkowań modernizacji i rozwoju systemów energetycznych wraz z określeniem wizji, strategii, celów oraz możliwością ich osiągnięcia,

2. Opracowanie dokumentu „Benchmarking miasta Katowice i metodyka samooceny w procesach planistycznych i monitoringu” (czerwiec 2010 r.) – propozycja sposobu podejścia do systemu porównań wyznaczonych wskaźników energetycznych wraz z metodyką ich oceny,

3. Opracowanie i uruchomienie portalu o tematyce zarządzania energią i planowania energetycznego www.katowice.energiaisrodowisko.pl. - (grudzień 2009 r.) – internetowy portal informacyjno-edukacyjny (dostępny z głównej strony miasta Katowice pod zakładką [Efektywność energetyczna]),


II. Projekt PEPESEC:

1. Prowadzenie szkoleń i wdrożenie systemu zarządzania energią i środowiskiem w mieście Katowice, na które składają się:

a)

bieżące szkolenie specjalisty w zakresie planowania energetycznego, programów wykonawczych, zarządzania kosztami energii, opiniowania przedsięwzięć – zagadnienia związane z planowaniem energetycznym, efektywnością energetyczną, metodami wyznaczania wskaźników, systemów porównań, obsługi bazy danych oraz prowadzenia portalu internetowego,

udział i finansowanie kosztów podróży przedstawiciela Urzędu Miasta w wizytach studialnych w projekcie PEPESEC (25-26.06.2008 r. Manchester (Wielka Brytania), 18-20.03.2009 r. Amaroussion (Grecja), 22-24.04.2009 r. Katowice

przygotowanie propozycji karty stanowiskowej Pełnomocnika/Specjalisty ds. Zarządzania Energią i Środowiskiem: zakres obowiązków, kompetencji, funkcjonalnych powiązań i koordynacji działań z jednostkami organizacyjnymi i wydziałami Urzędu Miasta Katowice (czerwiec 2010 r.) – schemat organizacyjny, zakres kompetencji i obowiązków proponowanej do utworzenia nowej jednostki organizacyjnej pn. „Biuro ds. Zarządzania Energią”

b)

przeprowadzenie 3 szkoleń decydentów i kluczowych specjalistów Urzędu Miasta Katowice i Rady Miasta Katowice w zakresie zadań i sposobów realizacji polityki energetycznej i środowiskowej Unii Europejskiej i Polski 
12.03.2009 r. - „Ocena projektów z zakresu odnawialnych i czystych technologii energetycznych – narzędzie RETScreen”,
26.03.2010 r. - „Efektywne i przyjazne wykorzystanie energii w budynkach. Jak poprawić jakość powietrza lokalnie i globalnie? Ocena projektów dot. OZE w programie RETScreen”,
26.05.2010 r. - „Aspekty prawne i obowiązki samorządów terytorialnych w zakresie planowania energetycznego"

c) 

opracowanie założeń do „Programu termomodernizacji obiektów i budynków miasta Katowice” - (marzec 2009 r.) - syntetyczny zbiór danych i wskaźników dotyczących obiektów i budynków użyteczności publicznej będących własnością miasta Katowice, zużywanych przez nie nośników energii i wody wraz z podaniem kosztów ponoszonych na zaspokajanie ww. potrzeb

 
2. Opracowanie nowych metod i podejścia do planowania zaopatrzenia miasta Katowice w paliwa i energię w kryteriach zrównoważonego rozwoju, na które składają się:

a) opracowanie raportu „Ocena realizacji istniejących założeń do planu zaopatrzenia miasta Katowice w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” – (marzec 2009 r.) - analiza dokumentów posiadanych przez miasto Katowice powiązanych z planowaniem energetycznym wraz z oceną zawartych w nich propozycji działań,

b) opracowanie dokumentu „Matryca strukturalna nowego standardu założeń do planu zaopatrzenia miasta Katowice w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” wraz z podstawowymi wytycznymi do przeprowadzenia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia miasta Katowice w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” – (grudzień 2009 r.) – dokument opisujący strukturę zintegrowanego podejścia do planowania energetycznego wraz z propozycją matrycy strukturalnej planowanych do aktualizacji „Założeń do planu…”.

c) opracowanie dokumentu „Zadania i sposoby współpracy podmiotów w tworzeniu i realizacji wizji Katowice – Miasto zrównoważonej gospodarki energetycznej” (marzec 2009 r.) - przygotowany projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice w sprawie powołania Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Energetycznej Miasta Katowice wraz z opisem celów, zadań, propozycją struktury oraz regulaminem funkcjonowania.


Wszystkie opracowania wykonane w ramach ww. projektów dostępne są do wglądu w Wydziale Rozwoju Miasta, Katowice, ul. Warszawszka 4. pok 231